ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА https://strive-clean.com

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между „Страйф“ ЕООД (Търговецa) в качеството му на оператор на интернет страницата – https://strive-clean.com (Платформата), от една страна, и всеки един потребител или посетител, заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

Чл. 2. Използването на услугите на „Страйф“ ЕООД е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на ползвател, след като интернет страницата https://strive-clean.com е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.


II.ДАННИ

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: „Страйф“ ЕООД, ЕИК 205445020

Седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Шарл Шампо“ №12А, партер

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Шарл Шампо“ №12А, партер

Данни за кореспонденция: гр. София, район Триадица, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Шарл Шампо“ №12А, партер

Имейл: info@strive-clean.com

Тел: 0877 339 499

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

 Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg 


III.ПРЕДМЕТ

Чл. 4. Strive-clean.com e платформа, достъпна на адрес в интернет https://strive-clean.com, чрез която Ползвателите имат възможност:

 • да заявят еднократни или абонаментни почиствания на домове, офиси, търговски обекти, корпоративни сгради и др, наричани за краткост „УСЛУГИТЕ“.
 • да разглеждат съдържанието, публикувано на Интернет страницата, включително информацията, която Търговецът е предоставил за себе си, екипа си, предоставените от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори и други.
 • да генерират електронни запитвания чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере бутон „Изпрати запитване“. При използване на тази услуга Ползвателите следва да имат предвид и с приемането на настоящите Общи условия да се считат за информирани, че използването на тази услуга не води автоматично до сключване на договор между съответния Ползвател и Търговеца, т.е. изпращането на запитване по имейл не създава задължение за Търговеца за предоставяне на определена услуга и не поставя Търговеца и Ползвателя в договорни (облигационни) отношения. Следва да се счита, че съответният Ползвател, отправил запитване по имейл до Търговеца, е сключил договор с Търговеца за извършване на дадената услуга едва след получаване на потвърждение в тази връзка от страна на Търговеца. Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
 • да генерират електронни запитвания за оферта чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Търговеца полета и да избере бутон „Поискай оферта“. Търговецът не гарантира възможността си за отговор и срока, в който ще бъде предоставен такъв.
 • да генерират телефонно обаждане, обаждане чрез Viber, WhatsApp, Messenger чрез функционални бутони в Интернет страницата.
 • да получават информация за нови услуги, предлагани от Търговеца;
 • да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца в Платформата;
 • да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;
 • да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

IV.ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ

Чл. 5. (1) Търговецът предоставя услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя съгласно избраната от него услуга.

(2) Информация за различните параметри на услугите е достъпна на страницата на Търговеца в Интернет.

Чл. 6. (1) Ползвателят заплаща цената на избраната услуга съобразно определеното от Търговеца в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.

(2) Търговецът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на услугата и чрез друго подходящо потвърждение по електронен път.

(3) Плащанията към доставчика стават по един от следните начини:

 • Плащане с кредитна карта, чрез сайта
 • Плащане със системата на ePay.bg
 • Плащане с банков превод
 • Плащане в брой

V.ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Настоящите общи условия се прилагат за всички услуги, публикувани на интернет страницата на Търговеца.

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на интернет страницата на Търговеца, както и неговия имейл, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Търговеца и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://strive-clean.com, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

(4) Страна по договора с Търговеца е Ползвателят на услугата съгласно данните, предоставени по подходящ начин лично на Търговеца или на посочените от Търговеца имейли за връзка.

(5) За сключването на договор за използване на Услугата, Търговецът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(6) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. (1) Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

(2) Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Чл. 10. Ползвателят осигурява достъп до локацията (дом, офис, търговски обект, корпоративна сград и др.) за извършване на услугата.

Чл. 11. (1) С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Търговецът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

(2) В случаите по ал. 1, Търговецът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.


VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

 • с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид
 • едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си

Чл. 13. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.


VII.ОТГОВОРНОСТ

Чл. 14. Търговецът не носи отговорност за вреди, които нямат пряка връзка с доставянето на услугата. Във всички останали случаи Търговецът носи отговорност единствено и само ако е предвидено в действащ закон.

Чл. 15. В случаите на кражба или друго престъпление, в резултат на което е настъпила имуществена вреда и за което има съмнение, че е извършено от служител на Търговеца при или по повод извършването на услугата, Ползвателят може да се обърне към компетентните органи. Търговецът ще оказва пълно съдействие за изясняване на обстоятелствата и при искане на информация относно служителите си, направено по надлежния процесуален ред, ще я предостави на колпетентните органите. При описаните обстоятелства, Търговецът носи отговорност за причиняването на имуществени вреди само и единствено в случаите, в които вината на служителят му бъде установена с влязла в сила присъда.

Чл. 16. Служителите на Търговеца носят лична отговорност при повредени вещи. Търговецът ще предостави пълната информация за служителя при поискване от Ползвателя за предявяване на искане за възстановяване на щети.

Чл. 17. (1) В случаи на имуществена вреда, за която се претендира, че е нанесена от служител на Търговеца при или по повод на доставената услуга, Търговецът не носи отговорност ако:

 1. По време на доставянето на услугата Ползвателят или негов представител се е намирал в помещението, където се е изпълнявала услугата и не е уведомил незабавно Търговеца за причинената имуществена вреда.
 2. По време на доставянето на услугата, Ползвателят или негов представител не са присъствали в помещението, където се е изпълнявала услугата, не е уведомил Търговеца непосредствено след откриването на щетата и не могат да бъдат предоставени категорични доказателства, че до момента на установяване на щетата друго лице не е имало възможност за достъп до помещението.

(2) В останалите случаи Ползвателят следва:

 1. Незабавно да уведоми Търговеца за настъпилата щета.
 2. Да предостави категорични доказателства, че щетата е причинена от служител на Търговеца при или по повод на услугата, за която е била ангажирана.
 3. Да предостави доказателства относно размера на настъпилата материална щета.

Чл. 18. Търговецът не носи отговорност за възстановяване на щети, имащи нематериален характер, като например повреждане на вещ със сантиментална стойност за Ползвателя.

Чл. 19. Партньорите на Търговеца, управляващи онлайн плащанията не носят никаква отговорност за вреди, причинени при или по повод доставянето на услугата.

Чл. 20. Ползвателя е длъжен да осигури среда, която не създава предпоставки за съмнение за изчезнали или повредени вещи. Например да не оставя пари, скъпоценни вещи и бижута на открито място, да не оставя ценни предмети на места, където лесно могат да бъдат повредени. След доставянето на услугата, Ползвателят следва да се увери, че служителят на Търговеца е оставил всичко неповредено.

Чл. 21. Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 22. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползватели на трети лица. Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползватели в процеса на използване или неизползване на https://strive-clean.com и сключване на договори с Търговеца.

Чл. 23. Търговецът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл. 24. Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под услугите, новините и статиите в Платформата

Чл. 25. Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл. 26. Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.


VIII.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 27. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

Чл. 28. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателя, Търговецът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя.

Чл. 29. Търговецът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

Чл. 30. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице съгласие за дигитален маркетинг от страна на Потребителя.

Чл. 31. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Потребителя при използването на интернет страницата на Търговеца.

чл. 32. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на електронната кореспонденция обстоятелства и лични данни.


IX.ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 33. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин, помествайки ги на видно място в интернет страницата си.

Чл. 34. Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи след публикуването им на сайта на Търговеца и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.

Чл. 35. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при заявяване на услуга, запитване или поискване на оферта. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 36. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://strive-clean.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.


X.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 37. Ползвателят и Търговецът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

Чл. 38. Ползвателят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 39. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 40. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 41. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 42. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 43. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на …………2020 г.


Настоящатите общи условия са изготвени от екипа на Advocatus.bg